PORTADA

Fomentar i desenvolupar els canals que permeten l’establiment de relacions entre la Universitat de València i el seu entorn socioeconòmic ha estat sempre l’objectiu fonamental de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València (ADEIT), situada en ple centre històric de la ciutat de València.

Va ser el Consell Social de la Universitat de València l’encarregat d’impulsar aquesta entitat, en un moment complex, però tremendament actiu. ADEIT és coetània de moltes altres associacions i organitzacions que, participades per l’Administració, van sorgir en aquells anys amb la finalitat de treballar com elements vertebradors i de millorar el nivell d’innovació de les empreses. ADEIT encaixava perfectament amb aquesta filosofia.

La Fundació Universitat-Empresa de València ha acostat el món universitari i l’empresarial, fomentant la diferenciació, l’especialització i la innovació

Des de la seua creació, hem treballat sobre la base de tres eixos principals d’actuació –innovació, formació i ocupació– des dels quals s’han desenvolupat múltiples programes destinats a fomentar aquesta cooperació. En tot aquest temps, hem ampliat el nostre espectre d’actuació, creant nous i diferents programes que coadjuven sempre a la mateixa finalitat: treballar com un element d’interfície que continue posant en contacte al món empresarial valencià amb la Universitat de València, a través del seu Patronat, compost per les empreses més representatives de la Comunitat Valenciana.

En la nostra trajectòria, com posa de manifest aquest llibre, la Fundació Universitat-Empresa de València ha acostat el món universitari i l’empresarial, fomentant la diferenciació, l’especialització i la innovació.

ADEIT ha complit, per tant, la seua missió eficaçment i estem molt satisfets amb tot allò realitzat, però som ambiciosos. Aspirem a que els nostres projectes vagen a més i siguen cada vegada més útils en aquesta missió d’acostar l’àmbit universitari i l’empresarial, i en aquest sentit ens comprometem a seguir treballant en aquesta direcció durant els pròxims anys.

Carlos Pascual de Miguel
President del Consell Social de la Universitat de València i d’ADEIT